Warunki gwarancji

 • 1. Producent gwarantuje na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży:
  • 1.1. Właściwą jakość wykonanego wyrobu.
  • 1.2. Prawidłowe działanie w okresie gwarancji.
 • 2. W celu zapewnienia sprawnego serwisu, zgłaszający reklamację powinien podać:
  • 2.1. opis usterek
  • 2.2. numer faktury oraz daty zakupu.
 • 3. Nabywca ma obowiązek powiadomić dostawcę niezwłocznie po stwierdzeniu usterek.
 • 4. Zgłoszenie reklamacyjne należy przedstawiać sprzedającemu pisemnie (pod rygorem nieważności).
 • 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
 • 6. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia wad fabrycznych niemożliwych do usunięcia.
 • 7. Producent dokona naprawy w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
 • 8. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń.
 • 9. Badanie powstałych wad i przyczyn ich powstania będzie zawsze dokonywane przez personel firmy KART-MAP lub osób trzecich posiadających szczególne pisemne upoważnienie.
 • 10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane innym czynnikiem zewnętrznym posowdowane przez użytkownika a w szczególności udzkodzenia wynikłe na skutek:
  • 10.1. niewłaściwego użytkowania wyrobu.
  • 10.2. niewłaściwego lub niezgodnego z uwagami producenta montażu.
  • 10.3. samowolnych lub nie uzgodnionych z producentem napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
  • 10.4. transportu, przeładunku oraz niewłaściwego składowania.
  • 10.5. pęknięcia, zbicia, porysowania powierzchni oraz plam wywołanych przez środki chemiczne w szybach zespolonych
 • 11. Gwarancją nie są objęte produkty bez oznaczeń firmy KART-MAP (logo, etykieta identyfikacyjna), nie dotyczy regałów magazynowych.
 • 12. Wymiana zamka z powodu uszkodzenia lub zagubienia klucza nie jest naprawą gwarancyjną.
 • 13. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania wyrobu oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte na koszt użytkownika.
 • 14. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący.
 • 15. Żaden spór dotyczący zakwestionowania wyrobu lub usługi nie daje prawa kupującemu do zawieszenia lub odroczenia płatności.
 • 16. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 17. Sądem dla rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby KART-MAP.
 • 18. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio u producenta tj. KART-MAP Krzysztof  Łachacz Spółka Jawna 10-376 Olsztyn, Nikielkowo ul. Parkowa 23, tel. (089) 535–71-50 fax (89) 535–71-43