POLITYKA JAKOŚCI Kart-map

 

Misja: Chcemy by nasza firma była zawsze użyteczna społecznie, dbająca o otoczenie i godna miana rzetelnego i solidnego partnera działającego w ramach wymagań prawnych.

Cele: Działalność firmy KART-MAP ukierunkowana jest na:

Zadowolenie klienta przez świadczenie usług o jakości spełniającej ciągle rosnące potrzeby klienta oraz spełnienie jego wymagań i oczekiwań.

Zadowolenie pracownika przez ich motywowanie, jakość zarządzania i budowanie tożsamości z celami firmy.

Dbałość o interesy firmy poprzez optymalizowanie procesów i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Dbałość o Bezpieczeństwo Pracy i Ochronę Środowiska

Zapewniamy że:

- realizujemy wymagania klientów poprzez optymalne rozwiązania techniczne z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i prawnych

- w naszej działalności stosujemy materiały kupowane u kwalifikowanych dostawców

- przestrzegamy zasad dotyczących aspektów środowiskowych, zagospodarowania odpadów i wymagań w zakresie BHP

- każdy pracownik uczestniczy w realizacji naszej polityki i motywowany jest do takich działań poprzez efektywne szkolenia

- wszyscy pracownicy realizują przypisane im wymagania procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami ZSZ i aktualnych norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001,  PN-N-18001

- efektywność Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest oceniana podczas przeglądów systemu przez kierownictwo.

- dążymy do ciągłego doskonalenia

Właściciel określił i nadzoruje realizację niniejszej Polityki ZSZ


30.03.2009 Krzysztof Łachacz
.......... ..................
Data Podpis Właściciela